Üniversite ve Kimya!        bayrak.gif (3891 bytes)
 
 
 

                       Bu bölümümde (Üniversite ve Kimya) Muğla Üniversite'sindeki  Kimya eğitiminden bahsetmek istiyorum.Muğla  Üniversitesi Kimya Bölümünde eğitim 4yıllık Lisans proğramı  uygulanmaktadır.-
Ana dersler şöyle sıralanır;
                              ANALATİK KİMYA
                                 ORGANİK   KİMYA
                                 ANORGANİK KİMYA
                                 BİYO KİMYA
                                 FİZİKO KİMYA
                                 İNORGANİK KİMYA
                      Bu  dersler ışığında bir çok türevi vardır.Bunlar  şöyledir;Elektro Kimya
Boyar Kimya,Çevre Kimyası,Su Kimyası,Tekstil Kimyası,Gıda Kimyası,Toprak Kimyası,
Çekirdek Kimyası,Jeokimya,Metal Kimyası,İlaç Kimyası,Aletli Analiz Kimyası,Spektroskopi
Atom ve  Molekül Yapısı,Kuantum Kimyası,Petro Kimya,Aromatik Bileşikler,Yüzey Kimyası,
Anorganik Aletli Analiz Kimyası,Farmasotik Kimya,Metabolizma Kimyası,Kordinasyon Kimyası,Arıtım Teknolojileri,Yakıt teknolojileri,Hetero Bileşikler,Organi Endüstüriyel Kimyası
Modern Anorganik  Kimya ............vb. Bir çok ders gösterilmekdedir.
 AMAÇ:Muğla Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencilerine:YEMEK YEMEYİ DEĞİL, YEMEK
YAPMAYI  ÖĞRETMEK felsefesi  güdülmektedir.
             Ayırıca yukarıda saydığımız Derslerin bir  çoğunun LABARATUVARIDA dersleride mevcutdur.Bunlar  şöyledir;
                  KİM 125 LABORATUAR TEKNİĞİ  (3003)  (Z)
  (DERSİN OPTİK KODU: 019125)

  1. Genel bilgiler ve temel kurallar

  2. Kimya laboratuarlarında çalışma

  3. Laboratuarda uyulması gereken kurallar

  4. Deney raporunun hazırlanması

  5. Laboratuar kazaları ve güvenlik önlemleri

  6. Laboratuarda kullanılan malzemeler

  7. Reaktifler

  8. Laboratuarlarda yapılan işlemler
 
 
 

  KİM 116 GENEL KİMYA LABORATUARI  (0042)  (Z)
  (DERSİN OPTİK KODU: 019116)

  1. Çözeltilerin hazırlanması

  2. Asit-baz çözeltilerinin hazırlanması ve ayarlanması

  3. Asit-baz titrasyonu

  4. pH ve indikatörlerin renkleri

  5. Tampon çözeltiler

  6. Bazı katyonların sistematik analizi

  7. Bazı anyonların sistematik analizi

  8. Kimyasal denge

  9. Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi

  10. Sabun eldesi
 

KİM 219 KALİTATİF ANALİTİK KİMYA LABORATUARI  (0063)  (Z)
  (DERSİN OPTİK KODU: 019219)

  1. Çözelti hazırlama

  2. I.Grup katyon analizi

  3. II.Grup katyon analizi

  4. III.Grup katyon analizi

  5. IV.Grup katyon analizi

  6. V.Grup katyon analizi

  7. I-V katyon analizi 

  8. I.Grup anyon analizi

  9. II.Grup anyon analizi

 10. III.Grup anyon analizi

 11. IV.Grup anyon analizi

 12. V.Grup anyon analizi

 13. I-V anyon analizi 

 KİM 225 KALİTATİF ORGANİK LABORATUARI  (0042)  (Z)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019225)

  1. Deneylerle ilgili temel bilgiler

  2. Alkol aranması

  3. Doymamış hidrokarbonlar

  4. Fenoller ve kinonlar

  5. Eterler ve karbonil bileşiklerinin aranması

  6. Karboksilli asit türevleri

  7. Aminler ve nitro bileşiklerinin tayini

  8. Katı-katı karışımları; katı-sıvı karışımları ve sıvı-sıvı karışımlarının ayrılması

  9. Karbon ve hidrojen aranması

 10. Azot ve kükürt aranması
 

  KİM 204 KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA LABORATUARI  (0063)  (Z)
  (DERSİN OPTİK KODU: 019204)

  1. Gravimetrik analiz

  2. Asit Baz titrasyonları

  3. Çökelme titrasyonları

  4. Kompleks oluşum titrasyonları

  5. Redoks titrasyonları
 

  KİM 205 ORGANİK SENTEZ  LABORATUARI  (0042)  (Z)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019205)

  1. Haloform reaksiyonu ile iyodoform eldesi

  2. Etilasetat eldesi

  3. Aldol reaksiyonu (b- hidroksi bütiraldehit)

  4. Ürotropin ve Benzen sülfonatı tuz eldesi

  5. Benzamit eldesi

  6. o- ve p-nitrofenol eldesi

  7. Aspirin eldesi

  8. Diazoaminobenzen eldesi

  9. a-nitronaftalin eldesi

 10. Çaydan kafein eldesi

 KİM 303 TEMEL ANORGANİK KİMYA LABORATUARI  (0042)  (Z)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019303)

  1. Kalsiyum Peroksit Okta-Hidrat (CaO2.8H2O)

  2. Krom (VI)-Oksit  (CrO3)

  3. Mangan (II) Klorür  (MnCl2)

  4. Sodyum Hegzanitrokobaltat  (Na3 [Co (NO2)6] )

  5.Tetraaminbakır (II) Klorür  ( [Cu(NH3)4] Cl2 )

  6. Borik Asit  (H3BO3)

  7. Nitrat Asidi  (HNO3)

  8. Sodyum Tiyosülfat  (Na2S2O3.5H2O)

  9. Demir (II) Amonyumsülfat (Mohr Tuzu)  ((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O)

 10. Potasyum alüminyum Sülfat  (Şap)  (K Al (SO4)2.12H2O)

   KİM 309 TEMEL FİZİKOKİMYA LABORATUARI  (0042)  (Z)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019309)

  1. Sıvıların yüzey gerilimi 

  2. Viskozite

  3. Adsorpsiyon 

  4. Su buharı destilasyonu

  5. Kaynama noktası ve buhar bileşim eğrisi

  6. İkili sistemlerin kaynama noktaları, minimum kaynama noktalı sıvılar

  7. Çözünürlük 

  8. Kolligatif özellikler 
 
 

  KİM 338 MODERN ANORGANİK KİMYA LABORATUARI   (0042)  (Z)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019338)

  1. Hegzaaminkobalt (III) Klorür  [Co (NH3)6] Cl3

  2. Kloropentaamin Kobalt (III) Klorür  [Co Cl(NH3)5] Cl2 

  3. Dikloroaquatriaminkobalt (III) Klorür  [Co (NH3)3 (H2O) Cl2] Cl

  4. Hegzaaminnikel (II) Klorür  [Ni (NH3)6] Cl2

  5. Potasyum tri(Okzalato) Demir (III) Kompleksi  K3[Fe(C2O4)3]3H2O

  6. Bizmut Pyragallolat Sentezi  (C6H3BO3)Bi

  7. Potasyumtriokzalatoalüminat  K3[Al(C2O4)3]

  8. Trans- [Co (en)2Cl2] Cl' ün Sentezi

  9. Sodyumasetat  (CH3COONa) 

 10. Hekzaürekrom (III) Klorür Sentezi [Cr (H3NCONH2)6 ] Cl3 .3 (H2O)
 
 
 

  KİM 344 ALETLİ ANALİZ LABORATUARI  (0042)  (Z)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019344)

  1. Mor ötesi ve görünür bölge spektroskopisi ile ilgili uygulamalar

  2. IR spektroskopisi ile ilgili uygulamalar

  3. Refraktometre ile ilgili uygulamalar

  4. Polarimetrik analizler

  5. Kromatografik uygulamalar

  6. Atomik absorpsiyon ile ilgili analizler

  7. Elementel analiz

  8. Alev fotometrik analizler 
 

  KİM 415 ANORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUARI  (0042)  (S)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019415) 

  1. Mikrodalga numune hazırlama cihazı ile herhangi bir cevheri analize hazırlama metodu

  2. Suyun sertlik derecesinin ölçümü ve sertlik giderilmesinin deneysel olarak gösterilmesi

  3. Sularda deterjan tayini

  4. Soda analizi ve sentezi 

  5. Çimento analizleri

  6. Kireç analizleri 

  7. Kağıt endüstrisi atıklarında Lignin ve Fenol tayini

  KİM 447 BESİN KİMYASI LABORATUARI  (0042)   (S)
  (DERSİN OPTİK KODU: 019447)
  1. Sütün bileşimindeki yapıların kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesi

  2. Peynirin bileşimindeki yapıların kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesi

  3. Balın bileşimindeki yapıların kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesi

  4. Meyve suyunun bileşimindeki yapıların kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesi

  5. Zeytinyağının bileşimindeki yapıların kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesi

  6. Su ürünlerinde kalite kontrol analizleri 
 
 

  KİM 457 FİZİKOKİMYA LABORATUARI  (0042)  (Z)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019457)

  1. Heterojen denge

  2. Termo kimya

  3. Hal değişimleri ve faz kuralı

  4. İki sıvının karşılıklı çözünürlüğü

  5. Üç bileşenli bir sistemde çözünürlük ilişkileri

  6. İkili bir sistemde sıvı-buhar dengesi

  7. Kondüktometri

  8. Uçucu bir çözünenin buharlaşma hızı

  9. UV Spektrofotometresi ile saf sıvıların buharlaşma entalpilerinin tayini

 10. Reaksiyon hız sabiti ve hız kanununun tayini
 
 

KİM 468 ORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYA  LABORATUARI  (0042)  (S)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019468)

  1. Akaryakıt analizleri

  2. Yağ analizleri

  3. Kağıtta nem-kül-Lignin tayini

  4. Şeker pancarı analizleri 

  5. Kömür analizleri

  6. Odun analizleri 
 

  KİM 470 BİYOKİMYA LABORATUARI  (0042)  (S)
  (DERSİN OPTİK  KODU: 019470)

  1. Aminoasit, peptid, protein, nükleik asitlerin kromatografik ve spektofotometrik  yöntemlerle   belirlenmesi 

  2. Karbonhidratların kromatografik ve spektofotometrik  yöntemlerle belirlenmesi

  3. Vitaminleri  n kromatografik ve spektofotometrik  yöntemlerle belirlenmesi

  4. Yağların kromatografik ve spektofotometrik  yöntemlerle belirlenmesi 
 
 

          Ayırıca MUĞLA ÜNÜVERSİTESİNDE  Kimya Bölümü'nde okuyan öğrencilere 
Bilgisayar Dersleride verilmekte dir.Amaç teknoloji çağında Kimyagerlerin Teknolojiden 
uzak  kalmaması ve Bilgisayar kulanımını en  iyi  bir şekilde öğrenmesi...
           AKADEMİK PERSONELLER:

 Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ahmet BALCI
 
 
 

ANALİTİK KİMYA

Prof. Dr. Ahmet BALCI

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KULA

Arş. Gör. Ali İ. VAİZOĞULLAR

Arş. Gör. Berrin TOSMUR

Arş. Gör. Hakan İREZ
 
 

    ANORGANİK KİMYA 

Prof. Dr. Gazi İREZ

Doç. Dr. Bedrettin MERCİMEK

Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜP

Arş. Gör. İbrahim KIVRAK

Arş. Gör. Leyla TUNAY
 
 

ORGANİK KİMYA

Prof. Dr. Mansur HARMANDAR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZLER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin DURU

Arş. Gör. Ahmet Ruhi ARSLANTÜRK

Arş. Gör. Cengiz SARIKÜRKÇÜ

Arş. Gör. Emrah GİZİROĞLU

Arş. Gör. Deniz KARSLI

Arş. Gör. Mehmet ÖZTÜRK

FİZİKO KİMYA 

Arş. Gör. Dr. Mehmet UĞURLU
 
 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğr. Gör. Aydan GÜLSU
 
 

UZMAN

Dilek YILDIZ

Hamdi KARAOĞLU
 
 
 
 
 

 

Anasayfa!